IMG_7719

Artifacts aka Polaroid photos for excavation